Anna Konik / Strach i Zauroczenie / Fear and Entranced
17.06.2011 – 14.08.2011
June 17 – August 14, 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W ramach indywidualnej wystawy Anny Konik w Atlasie Sztuki pokażemy dwie instalacje wideo artystki. W jednej z sal zaprezentowany zostanie, pierwszy raz w Polsce w pełnej wersji, projekt Willa Zauroczonych, którego premiera miała miejsce w kwietniu ubiegłego roku w Max Libermann Haus, w Berlinie. Artystka przygotowała także nową pracę zatytułowaną Play back (of Irene). W tekście napisanym specjalnie na wystawę w Atlasie Sztuki dr hab. Marcin Giżycki zauważa, że: "w instalacji Play Back (of Irene) Konik podejmuje próbę szczególnie głębokiego wejścia w psychikę swojej kolejnej bohaterki – alpinistki, która przeżyła groźny upadek. Artystka ponownie próbuje stworzyć symboliczną przestrzeń, która odzwierciedlałaby – w sposób bardziej namacalny, sensualny, niż czysty zapis filmowy czy słowo mówione – konkretne przeżycie, czyjeś doświadczenie. Tym razem obraz rozpisany został na monitory wkomponowane w białą konstrukcję. Dziełem tym artystka niewątpliwie otwiera nowy etap swoich twórczych poszukiwań". Sama Anna Konik oraz kurator wystawy dr Stefan Szydłowski w krótkim opisie projektu Play back (of Irene) zwracają uwagę na to, że: "Sterylność galeryjnego »white cube« została naruszona przez stłoczone w przeciwległym do wejścia rogu nieregularne formy geometryczne. Ich kształty nawiązują do formy ściany/ekranu w pierwszej sali, tyle że konstruowane wertykalnie, są zygzakowate formy wyrastające z podłogi, ostre, nawiązujące do przepaści. Na nich zawieszono 13 monitorów. Pokazywane filmy/obrazy na sześciu z nich współtworzą opowieść, której dopełnieniem jest dekonstrukcja jednego z filmów wyświetlana na kolejnych sześciu monitorach. Trzynasty pokazuje wideoformę tekstu Irene: Das war der heiße Sommer/das war – This was the hot summer/this was. To roztrzaskana i poskładana na nowo przez artystkę i poetę Donalda Bergera wypowiedź/destrukt, deklamowana i wizualizowana. Rytm instalacji wyznaczają pojawiające się na monitorach kolory rozbitej tęczy. Projekcja jest zrytmizowana powtarzającymi się co 2 minuty i 58 sekund sekwencjami".
W drugim tekście na temat twórczości artystki prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński zwraca naszą uwagą na to, że: "estetyka prac Anny Konik ma charakter nomadyczny. Jest estetyką ruchomych obrazów w dynamizowanej przestrzeni, obrazów o różnym formacie i charakterze (obrazy projekcji wideo, obrazy monitorowe, obrazy fotograficzne), doznawanych ze zmiennej i ruchomej perspektywy, w ciągłym przepływie. Obrazy te swoją obecnością organizują strukturę doświadczenia przestrzeni, a ta z kolei określa ramy i tryb doświadczenia obrazów oraz obrazowanych światów".

Gorąco polecam także lekturę zapisu rozmowy, jaką z Anną Konik przeprowadził dr Stefan Szydłowski.
Zapraszam serdecznie do odwiedzenia wystawy Anny Konik i zobaczenia, jak dwa najnowsze projekty artystki prezentują się w przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki.

Jacek Michalak

 


In frames of the individual exhibition by Anna Konik in Atlas Sztuki we will show artist's two video installations. In one of the rooms there will be, for the first time in Poland, the presentation of entire version of the project: The Villa of Enchanted, the premiere of which took place in April 2010 in Max Libermann Haus, in Berlin. The artist has prepared also a new work, entitled: Play back (of Irene). In the text written specially for the exhibition in Atlas Sztuki, reader Marcin Gizycki notices that: "in the presentation: Play back (of Irene) Konik tries to enter the mentality of her next heroine – an alpinist who has been through a very dangerous downfall – especially deeply. The artist tries again to create a symbolical space – in a more tangible, sensual way than a pure film recording or a spoken word – a concrete experience, human experience. This time picture has been written out into screens composed into a white construction. With this work the artist undoubtedly opens a new stage of her creative researches. Anna Konik herself and the curator of the exhibition, D. Stefan Szydlowski, in a short description of the project: Play back (of Irene) stresses that: "Sterility of the gallery's >>white cube<< has been touched by a geometrical forms growing from the floor, sharp, referring to a precipice, crowded in the corner across the entrance. Their shapes refer to a form of wall/screen in the first room, but they're in zigzag forms growing from the floor, sharp, referring to the precipice, constructed vertically. On them 13 screens have been hung. Films/pictures displayed on six of them create a story, a complementation of which is the deconstruction of one of the films displayed on next six screens. The thirteenth screen shows a video form of Irene's text: Das war der heisse Sommer/Das war – This was the hot summer/this was. It's an utterance/destruct, which was broken and put together again, recited and visualized by the artist and by the poet Donald Berger. The rhythm of the installation is determined by the colors of broken rainbow, which appear on screens. The projection is given a rhythm by sequences repeating every 2 minutes and 58 seconds.
In the second text about the artist's creative activity, reader Ryszard W Kluszczynski attracts our attention to the fact that: "the esthetics of Anna Konik's works has a nomadic character. It's the esthetics of moving pictures in various formats and character, video pictures, screen pictures and photo pictures), experienced from changing and moving perspective, in the constant flow. Those pictures with their presence organize the structure of experiencing space, and the space determines frames and ways of experiencing pictures and pictured worlds.
I warmly encourage you to read the record of the conversation, which was conducted by Stefan Szydlowski with the artist, Anna Konik.
I cordially invite you to visit Anna Konik's exhibition and to see how two newest projects of the artist present themselves in the exhibition space of Atlas Sztuki.

Jacek Michalak

 
katalog / catalogue
katalog
4.4 MB

 

 

Video-labirynty Anny Konik, Marcin Giżycki >
Zawsze pomiędzy,
Notatki o obrazach i przestrzeniach (w ruchu),
Ryszard W. Kluszczyński >

Anna Konik rozmawia ze Stefanem Szydłowskim >

 

 

www

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner