Igor Makarewicz / Muzeum Borisowa / Borisov's Museum
18.09.2015 – 18.10.2015
September 18th, 2015 – October 18th, 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Nowy, trzynasty już sezon wystawienniczy w Atlasie Sztuki inaugurujemy indywidualną wystawą rosyjskiego artysty Igora Makarewicza. Makarewicz, którego twórczość jest nieznana w naszym kraju, to ceniony we współczesnym świecie sztuki rosyjski konceptualista. Artysta urodził się w 1943 roku w Gruzji, w 1968 roku ukończył Wszechzwiązkowy Instytut Kinematografii w Moskwie. W latach 1986–1989 był członkiem znanej z działalności performerskiej grupy artystycznej Działania Kolektywne, współtworzącej nurt konceptualizmu moskiewskiego. Prace artysty znajdują się obecnie w wielu ważnych publicznych kolekcjach, z których warto wspomnieć o Państwowej Galerii Tretiakowskiej, Muzeum Narodowym w St. Petersburgu, Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej (NCCA) i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Moskwie, Centrum Pompidou w Paryżu czy Muzeum Ludwiga w Kolonii, a także w wielu renomowanych kolekcjach prywatnych: we Włoszech (Paolo Sprovieri oraz Fabio Sollante), USA (Charles Cowles), Szwajcarii, Francji, Norwegii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Igor Makarewicz często pracuje wspólnie z cenioną artystką, prywatnie żoną, Eleną Elaginą. W Atlasie Sztuki pokażemy projekt sygnowany przez Igora Makarewicza zatytułowany Muzeum Borisowa, którego kuratorkami są Bożena Czubak, prezes Fundacji Profile w Warszawie oraz Natalia Gonczarowa, na co dzień związana z moskiewskim Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej (NCCA). Natomiast kilka dni po otwarciu wystawy w Łodzi Fundacja Profile pokaże prace obojga artystów.

Polecam lekturę katalogu wystawy, w którym publikujemy teksty autorstwa dr Jane
A. Sharp, amerykańskiej historyk sztuki zajmującej się naukowo rosyjskim konceptualizmem oraz, wspomnianej już współkuratorki wystawy, Natalii Gonczarowej, która w swoim eseju wskazuje, że konceptualizm moskiewski to "romantyczny, marzycielski i psychoanalityczny wariant międzynarodowej sztuki konceptualnej lat 60.–70.", i dodaje: "Bez wątpienia prace konceptualistów zachodnich były wzorem do stworzenia równoległego nurtu w Rosji, charakteryzującego się jednak własną specyfiką i oryginalnym instrumentarium". Całość uzupełnia rozmowa z Igorem Makarewiczem przeprowadzona przez Bożenę Czubak, która odkryła Igora Makarewicza i Elenę Elaginę dla polskiego odbiorcy. W tej rozmowie Makarewicz porównuje twórczość obojga do "pracy archeologa, pochłoniętego badaniem ruin ogromnej zaginionej cywilizacji", gdyż, jak twierdzi: "Upadłe radzieckie imperium jeszcze nie jest dogłębnie zbadane. Skrytość zrodziła dziwne zjawiska w zakresie nieoficjalnej kultury, którą można porównać z żywymi organizmami występującymi na dużej głębokości – ich budowa jest wynikiem ogromnego ciśnienia. Ten kontekst to zaleta i wada jednocześnie. I dlatego logika naszej twórczości jest lekko ››przemieszczona‹‹".

W Atlasie Sztuki przez minionych dwanaście lat dwukrotnie pokazaliśmy prace rosyjskiego artysty, Ilyi Kabakova, który od wielu lat tworzy w USA. Obecnie w Polsce niezbyt często mamy okazję zobaczyć współczesną sztukę pochodzącą z Rosji. Z tym większą przyjemnością zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie ze współczesną konceptualną sztuką rosyjską.

Jacek Michalak


We inaugurate the new, already the thirteenth, exhibition season in Atlas Sztuki with a solo exhibition of the Russian artist Igor Makarevich. Makarevich, whose creative activity is unknown in our country, is a Russian conceptualist, who is valued in the contemporary world of art. The artist was born in 1943 in Georgia, in 1968 he graduated from the Russian State University of Cinematography in Moscow. In 1986–1989 he was a member of the artist group Collective Actions, known from its performance activity, co–creating the art movement of the Moscow conceptualism. The artist's works can currently be found in many important public collections, among which the following ones are particularly worth mentioning: the State Tretyakov Gallery, the National Museum in St Petersburg, the National Center for Contemporary Art (NCCA) and the Moscow Museum of Modern Art, the Pompidou Centre in Paris or the Ludwig Museum in Cologne, as well as in many renowned private collections: in Italy (Paolo Sprovieri and Fabio Sollante), the US (Charles Cowles), Switzerland, France, Norway and the Unitaed Arab Emirates.

Igor Makarevich often works with a recognized artist, privately his wife, Elena Elagina. In Atlas Sztuki we will show a project signed by Igor Makarevich entitled the Borisov's Museum, the curators of which are Bozena Czubak, the chairman of the Profile Foundation in Warsaw, and Natalia Goncharova, on a daily basis associated with the Moscow National Center for Contemporary Art (NCCA). And a couple of days after the exhibition's launch in Lodz, the Profile Foundation will show the works of both artists.

I highly recommend reading of the exhibition catalogue, in which we publish texts written by Dr. Jane A. Sharp, the American art historian involved in science work related to the Russian conceptualism, and by the abovementioned co–author of the exhibition Natalia Goncharova, who, in her essay, indicates that the Moscow conceptualism is a "romantic, dreamy and psychoanalytic variant of the international conceptual art of '60s–'70s", and adds that "Without any doubt, the works of Western European conceptualists have been a role model for creating a parallel movement in Russia, which, however, was characterized by its own specificity and the original set of instruments". The whole is supplemented by a conversation with Igor Makarevich conducted by Bozena Czubak, who has discovered Igor Makarevich and Elena Elagina for the Polsih audience. In this conversation, Makarevich compares the creative activity of the both artists to "the work of an archaeologist, immersed in exploring the ruins of a huge long–lost civilization", because, as he claims: "The fallen Soviet Empire has not been thoroughly explored yet. The secrecy has resulted in some strange phenomena in the field of unofficial culture, which can be compared to living organisms occurring at huge depths – their construction is a result of huge pressure. This context is an advantage and a disadvantage at the same time. And therefore, the logic of our creative activity is slightly <<moved>>".

In Atlas Sztuki, in the past twelve years, we have displayed the works of the Russian artist Ilya Kabakov twice, which he has been creating for many years in the US. Currently in Poland we rarely have an opportunity to see the contemporary art from Russia. It is therefore a particular pleasure for me to invite you to Atlas Sztuki for a meeting with the contemporary Russian conceptual art.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
26,7 MB

 

Mity i mitotwórstwo. Z Igorem Makarewiczem rozmawia Bożena Czubak >
Natalia Gonczarowa, Transformacja spojrzenia >
Jane A. Sharp, Historia i zmysły (o szafach i grzybach) >

 


 

 

 

 

 

 

Współpraca:
Cooperation:

 

 

 

 

 

 

Partner projektu / Project's partner