Stefan Gierowski. Z kolekcji Stefana Gierowskiego / From the Collection of Stefan Gierowski
16.09.2016 – 16.10.2016
16th September, 2016 – 16th October, 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Kolejny, czternasty już sezon wystawienniczy w Atlasie Sztuki rozpoczynamy indywidualną wystawą prac prof. Stefana Gierowskiego, wybitnego przedstawiciela współczesnej awangardy malarskiej, wielkiego klasyka polskiej sztuki.

Współpraca z prof. Stefanem Gierowskim w trakcie przygotowywania jego wystawy była niezwykłym spotkaniem z człowiekiem pogodnym i życzliwym. Człowiekiem, któremu dane było przeżyć bardzo wiele w swoim życiu. Artysta, urodzony w 1925 roku w Częstochowie, dorastał w Kielcach, skąd po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się na studia do Krakowa. Następnie na krótko powrócił do Kielc, aby w 1949 roku wyjechać na stałe do Warszawy. W stolicy początkowo pracował jako redaktor techniczny w piśmie "Wieś", po czym w 1962 roku związał swoje życie zawodowe z warszawską Akademią Sztuk Pięknych, w której przepracował 34 lata swojego życia. Podczas pracy w warszawskiej ASP osiągnął kolejne stopnie i tytuły naukowe: w latach 1975-1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa; w 1983 roku został wybrany przez senat uczelni na stanowisko rektora, ale nie objął tej funkcji wskutek sprzeciwu ówczesnych władz stanu wojennego. W latach osiemdziesiątych prof. Stefan Gierowski związany był z kręgiem kultury niezależnej. W 1981 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej, którego obrady zostały brutalnie przerwane poprzez wprowadzenie stanu wojennego.

Obecnie artysta mieszka w Konstancinie-Jeziornej, gdzie spotkał się z Martą Skłodowską i niżej podpisanym, i opowiedział o swoim życiu, a że prof. Stefan Gierowski jest rozmówcą dowcipnym, umiejącym spojrzeć z dystansu na wiele spraw, mam nadzieję, że wywiad przeczytają Państwo z zainteresowaniem.

Zachęcam także do lektury dwóch tekstów, jakie powstały w związku z prezentacją twórczości prof. Stefana Gierowskiego w Atlasie Sztuki. Do ich napisania zaprosiliśmy dwoje kuratorów, reprezentantów pokoleń, które podobnie, choć z różnych perspektyw patrzą na twórczość artysty – Jagodę Barczyńską kierującą Galerią 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie oraz Stacha Szabłowskiego związanego z warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jak pisze Jagoda Barczyńska: "Stefan Gierowski – nestor naszej współczesności – należy do nielicznego grona rodzimych twórców, którzy swym życiem łączą pamięć o czasach II Rzeczpospolitej, doświadczeniach dramatu wojny, niegodziwościach doby stalinowskich represji, oddechu, jaki wnosiła odwilż utopijnego optymizmu lat siedemdziesiątych, o solidarnościowym zrywie kolejnej dekady, o drodze przemian i budowie na nowych warunkach państwowości kraju". Według Jagody Barczyńskiej artysta tworzy malarstwo "które jednoczy sprzeczności, spaja kontrasty w służbie jednego medium, tworzy jeden z najdonioślejszych rozdziałów tej dyscypliny w naszej sztuce powojennej". Stach Szabłowski pisze z kolei o twórczości artysty: "To obszerny, choć jednocześnie policzalny dorobek, który istnieje równolegle w dwóch światach. Należy do historii sztuki najnowszej; już dwie dekady temu reprodukcje prac Gierowskiego przeniknęły do popularnych opracowań o dziejach sztuki polskiej po 1945 roku; w muzeach jego obrazy wiszą w obrębie ekspozycji stałych. Jednocześnie twórczość Gierowskiego należy do współczesności".

Profesor Stefan Gierowski miał wiele wystaw w swoim życiu. Do naszej prezentacji wybrane zostały prace powstałe w latach 1997-2013. Zapraszam serdecznie do Atlasa Sztuki na spotkanie ze sztuką wybitnego polskiego artysty, którego twórczość, pomimo skończonych 91 lat, jak pisze Stach Szabłowski "pozostaje projektem otwartym".

Jacek Michalak


We begin the next, already the fourteenth, exhibition season in Atlas Sztuki, with an individual exhibition of works by prof. Stefan Gierowski, an outstanding representative of the contemporary painting avant-garde, a great classic of Polish art.

Cooperation with prof. Stefan Gierowski during the preparation of his exhibition was an extraordinary encounter with a cheerful and kind-hearted man. A man who was able to experience really a lot in his life. The artist, born in 1925 in Czestochowa, grew up in Kielce, from where, after the Second World War, he moved to Cracow to study. Then he returned to Kielce for a while, and moved to Warsaw for good in 1949. In the capital, he initially worked as a technical editor in the magazine "Wies" ("Countryside"), after which, in 1962, he bound his professional life with the Warsaw Academy of Fine Arts, in which he worked for 34 years. During his work at the Warsaw Academy of Fine Arts (ASP), he was awarded next academic degrees and titles: in years 1975-1981, he served as Dean of the Faculty of Painting; in 1983, he was elected for the position of rector by the senate of the institution, however, he did not take up this position as a result of the opposition of the Communist authorities. In the eighties, prof. Stefan Gierowski was connected with the environment of independent culture. In 1981, he was a member of the Organising Committee of the Congress of Polish Culture, whose session was brutally interrupted by the introduction of martial law.

Currently the artist lives in Konstancin-Jeziorna, where he met Marta Sklodowska and the undersigned, and told them about his life, and as prof. Stefan Gierowski is a witty interlocutor, able to look at many issues from a distance, I hope that you will enjoy reading the interview.

Additionally, I encourage you to read two texts which were written in connection with the presentation of artistic creation of prof. Stefan Gierowski in Atlas Sztuki. We requested two curators two write them, representatives of generations which, in a similar way, although from different perspectives, look at the artist's creative activity – Jagoda Barczynska, leading the gallery of 72 Museum of Chelm Land in Chelm, and Stach Szablowski, connected with the Centre for Contemporary Art Zamek Ujazdowski in Warsaw. As Jagoda Barczynska writes: "Stefan Gierowski – the nestor of our present – belongs to a small group of native creators, who, with their lives, bring together the memory of the period of the Second Republic, experiences of the drama of war, wickedness of the times of Stalinist repressions, the breath given by the thaw of utopian optimism of the seventies, solidarity uprising of the subsequent decade, the road to changes and establishing our statehood under new conditions". According to Jagoda Barczynska, the artist creates painting "which unites contradictions, unites contrasts in the service of one medium, creates one of the most significant chapters of this discipline in our postwar art". On the other hand, Stach Szablowski writes about the artist's creative activity: "It is an extensive, however, at the same time, quantifiable acquis, existing concurrently in two worlds. It belongs to the history of the latest art; already two decades ago, reproductions of the works by Gierowski penetrated into popular compilations on history of Polish art after 1945; in museums his paintings are hanging within permanent exhibitions. At the same time, Gierowski's artistic creation belongs to the present".

Professor Stefan Gierowski has had many exhibitions in his life. To our presentation, we have chosen the works created in years 1997 - 2013. I cordially invite you to Atlas Sztuki for the encounter with art of this prominent Polish artist, whose artistic creation, in spite of the fact that he has reached the age of 91 years, as Stach Szablowski writes, "remains an open project".

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
52,70 MB

 

Stach Szabłowski, Widzialność >
Jagoda Barczyńska, Stefan Gierowski. Obrazy z lat dwutysięcznych >
Z Prof. Stefanem Gierowskim rozmawia Jacek Michalak i Marta Skłodowska >

 


 

 

 

 

 

 

 

 

wystawa zorganizowana we współpracy z:
the exhibition was organized in collaboration with:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu / Project's partner