283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5
10.03.2017 – 30.04.2017
10th March, 2017 – 30th April, 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wystawa zbiorowa 283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5 to drugi projekt w Atlasie Sztuki przygotowany we współpracy z Galerią Starmach. Jesienią 2015 roku pokazaliśmy w Łodzi indywidualną wystawę prac prof. Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Fundacji Nowosielskich i Galerii Starmach. Tym, co skłoniło nas do zorganizowania kolejnej wystawy we współpracy z krakowską galerią, galerią kojarzoną przede wszystkim z Grupą Krakowską i klasykami abstrakcji geometrycznej, nie był jedynie sukces wystawy malarstwa prof. Nowosielskiego. Ta obecna wystawa to także konsekwencja naturalnego rozwoju współpracy dwóch galerii działających w przestrzeni polskiego świata sztuki.

Jak zauważa prof. Maria Poprzęcka w tekście opisującym naszą wystawę: "W wypadku współpracy między dwoma galeriami wystawa powstaje jako pochodna obustronnych kolekcjonerskich i kuratorskich strategii, i zarazem jako wynik negocjacji. Trzeba pogodzić programy, interesy i prestiże zaangażowanych stron. Wiadomo jednak, iż udostępniające swe zbiory kolekcje nie chcą być traktowane jako wypożyczalnia obiektów służących kuratorskim projektom. Bronią swej integralności i odrębności. W świetle antropologiczno-historycznych badań nad kolekcjonerstwem kolekcje słusznie pojmowane są jako wartość samoistna, a nie tylko jako suma wartości składających się na nie dzieł. Kolekcja nie jest magazynowym zasobem. Wyjęte z niej dzieła zasadniczo zmieniają swój status. Można powiedzieć, iż podlegają reutylizacji, stając się budulcem innej całości. Nowy kontekst ekspozycyjny, podporządkowując je kuratorskim koncepcjom, może całkowicie zmienić ich tożsamość. Stąd zresztą płyną obawy przed tak zwaną ››sztuką kuratorską‹‹. Wbrew pozorom, wybór z bogatej kolekcji grupy dzieł na potrzeby odrębnej wystawy nie jest zadaniem łatwym. Z integralnego zbioru należy bowiem wydzielić spójną, a nie przypadkową część. I nadać jej autonomiczne znaczenie".

Podjęliśmy się jednak tego niełatwego zadania. Na wystawie 283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5 prezen-tujemy prace Mirosława Bałki, Jerzego Beresia, Marka Chlandy, Tomasza Ciecierskiego, Stanisława Dróżdża, Juliana Jończyka, Tadeusza Kantora, Edwarda Krasińskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Teresy Rudowicz, Mikołaja Smoczyńskiego, Andrzeja Szewczyka, Grzegorza Sztwiertni. Jak podkreśla kurator wystawy, Andrzej Szczepaniak, na co dzień związany zawodowo z Galerią Starmach, punktem wyjścia wyboru prac był materiał, z jakiego je wykonano – szorstki, trudny, nieprzyjazny i drażniący, a także często uważany za biedny. Ten materiał, jako środek wyrazu, powoduje, że wszystkie prezentowane prace odnoszą się do rzeczy ciążących, w pewien sposób nieprzyjemnych, trudnych spraw i aspektów egzystencji oraz ciągłego zmagania się z czymś – śmiercią, historią, dewastacją, czasem i ciężką pracą. Dotykają wypieranych przez nasz umysł fragmentów życia.

Anda Rottenberg w eseju przygotowanym specjalnie do katalogu Atlasa Sztuki zwraca uwagę, że na tej wystawie mamy do czynienia: "z pewnego rodzaju pars pro toto tego, co w tej dziedzinie działo się w świecie sztuki przez ostatnie kilka dekad, lecz co zostało opatrzone szczególnym, lokalnym desygnatem, wynikającym z historycznej specyfiki, a także z polskiej (i krakowskiej) tradycji artystycznej, naznaczonej legendą I Wystawy Sztuki Nowoczesnej z roku 1948, działalnością pierwszej i drugiej (powojennej) Grupy Krakowskiej i związanego z nią teatru Cricot 2 oraz specyficznym rozumieniem pojęcia awangardy, wytworzonym w kręgu Tadeusza Kantora – czego dobitnym przykładem jest właśnie twórczość Teresy Rudowicz. To, co spajało środowisko krakowskie, nie wiązało się z upodobaniem do jakiejś jednej estetyki czy stylistyki, lecz z wyznawaniem wierności sztuce i jej imperatywom, w których mieściły się takie kategorie, jak autonomiczność wobec zjawisk okazjonalnych, a więc i polityki bądź innych pozaartystycznych czynników mogących wytrącić twórczość z jej ››naturalnego‹‹ czy też logicznego duktu".

Anda Rottenberg zauważa także, że "niezależnie od swoich relacji do obowiązujących paradygmatów sztuki, wszystkie te na pozór hermetyczne dzieła mogą być punktem wyjścia do snucia rozbudowanych narracji na temat rozmaitych aspektów ludzkiego życia. Z tej perspektywy każde z nich może być tematem osobnego opowiadania, lub – jak to sugerują Autorzy wystawy – może skłonić do głębszej refleksji związanej z obszarami odległymi od życia artystycznego, które ze sztuką wiąże jedynie wyjęty z nich i umieszczony w dziełach, ››nieartystyczny‹‹ materiał, przyswojony i obłaskawiony w trakcie ostatniego stulecia zarówno przez twórców jak i przez publiczność. Dziś, po stu latach, jakie minęły od czasu wystawienia Fontanny Duchampa, po dwóch wojnach światowych i setkach lokalnych konfliktów, kiedy na co dzień posługujemy się błyskawicznymi nośnikami informacji i możemy mieć wgląd w intymne życie każdego, kto używa telefonu komórkowego, kiedy nie dziwią nas ani barwne zdjęcia wirusów, ani marsjańskiego pejzażu i kiedy wirtualny świat wydaje się bardziej realny od świata namacalnego, obiekty tworzone ręcznie i eksponujące narracyjny potencjał materiału nabierają cech romantycznych. Zgromadzenie ich na wystawie właśnie teraz jest o tyle istotne, że wchodzimy w historyczny okres kolejnych globalnych turbulencji i konfliktów, których efekt nie jest nam jeszcze znany. Nie wiemy zatem, ku czemu wszystko ciąży. Na razie odczuwamy tylko lęk niepewności co do zawartości wiszącej nad naszymi głowami ››puszki Pandory‹‹, zamkniętej niemal przed półwieczem przez Tadeusza Kantora, artystę".

Gorąco zachęcam do przeczytania esejów prof. Marii Poprzęckiej, Andy Rottenberg oraz Andrzeja Szczepaniaka powstałych w związku z wystawą w Atlasie Sztuki. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia Atlasa Sztuki.

Jacek Michalak

 


The group exhibition 283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5 is the second project in Atlas Sztuki prepared in collaboration with Starmach Gallery. In autumn 2015, we showed in Lodz an individual exhibition of works of Prof. Jerzy Nowosielski from the collections of the foundation of Nowosielski's paintings and Starmach Gallery. The reason why we decided to organize the next exhibition in collaboration with the Cracow gallery, the gallery associated mostly with the Cracow Group and the classics of geometric abstraction, was not only the success of the exhibition of Nowosielski's paintings. The current exhibition is also a consequence of a natural development of the collaboration of two galleries functioning in the space of the Polish world of art.

As Prof. Maria Poprzecka notices in her text describing our exhibition: "In case of collaboration of two galleries, an exhibition is mounted as a reflection of mutual collector's and curatorial strategies, and at the same time as a result of negotiations. Programs, interests and prestige of the parties involved must be reconciled. It is well known, however, that collections sharing their exhibits do not want to be treated as rental of objects serving curatorial projects. They defend their integrity and identity. In the light of anthropological-historical research on collecting, collections are rightly perceived as a value in itself, and not only as a sum of works they consist of. A collection is not a storage resource. Works removed from it fundamentally change their status. One can say that they are reused, becoming a component of a different totality. A new display context, making them subordinate to curators' concepts, can totally change their identity. This is, moreover, where fears of the so called ››curatorial art‹‹ come from. In spite of appearances, a choice from a rich collection of group of works for the needs of a separate exhibition is not an easy task; as from an integral collection, one has to separate a coherent, and not a random part. And give it an autonomous meaning".

However, we took up this difficult task. On the exhibition 283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5 we present works by Miroslaw Balka, Jerzy Beres, Marek Chlandy, Tomasz Ciecierski, Stanislaw Drozdz, Julian Jonczyk, Tadeusz Kantor, Edward Krasinski, Andrzej Pawlowski, Teresa Rudowicz, Mikolaj Smoczynski, Andrzej Szewczyk, Grzegorz Sztwiertnia. As the curator of the exhibition points out, Andrzej Szczepaniak, professionally engaged with Starmach Gallery on a daily basis, a starting point for the choice of works was a material they are made of – rough, difficult, hostile and annoying, and often also considered as poor. This material, as a form of expression, results in the fact that all the presented works refer to things imposed on us, in a way unpleasant, difficult issues and aspects of existence and a constant struggle with something – death, history, devastation, time and hard work. They touch the fragments of life which are denied by our mind.

Anda Rottenberg, in an essay prepared specially for the catalogue of Atlas Sztuki, points out that at this exhibition we have to do: "with some kind of pars pro toto of what has happened in this field in the world of art for the last couple of decades, but what has been marked with a special, local designator, resulting from the historical specificity, as well as from Polish (and Cracow) artistic tradition, marked by the legend of the I Modern Art Exhibition from 1948, activity of the first and second (postwar) Cracow Group and Cricot 2 theatre, which was associated with it, as well as specific understanding of the concept of avant-garde, created in the circles of Tadeusz Kantor – a prime example of which is exactly the creative output of Teresa Rudowicz. What united the Cracow environment was not connected with fascination with one particular aesthetics or stylistics, but with being faithful to art and its imperatives, which comprised such categories as autonomy as far as occasional occurrences are concerned, so politics as well as other non-artistic factors which could knock creativity out of its ››natural‹‹ or logical track".

Anda Rottenberg also notices that "independently from their relations to applicable art paradigms, all these seemingly airtight works can be the starting point to tell complex narrations on various aspects of human life. From this perspective, each of them can be a topic of a separate story, or – as the authors of the exhibition suggest – can lean to deeper reflection related to areas far away from the artistic life, which are tied with art only by removed from them and placed in artistic works, ››non artistic‹‹ material, acquired and tamed during the last century by artists as well as by audience. Today, after a hundred years, which passed since Duchamp's Fountain was exhibited, after two world wars and hundreds of local conflicts, when on a daily basis we use instant carriers of information and we can have access to intimate life of everyone who uses a mobile phone, when we are not surprised by colorful pictures of viruses, or of Martian landscape, and when the virtual world seems to be more real than the tangible one, objects created manually and exposing the narrative potential of a material, acquire romantic characteristics. Gathering them on the exhibition now is very important insofar that we enter a historical period of the next global turbulences and conflicts, the effect of which is yet unknown to us. Therefore, we do not know, towards what it inclines. So far, we only experience anxiety regarding the contents of ›› the Pandora's box ‹‹ hanging over our heads, closed almost half a century ago by Tadeusz Kantor, artist".

I strongly encourage you to read the essays by Prof. Maria Poprzecka, Andy Rottenberg and Andrzej Szczepaniak, published in conjunction with the exhibition in Atlas Sztuki.
I cordially invite you to visit Atlas Sztuki.

Jacek Michalak

 

 

 


katalog / catalogue
katalog
45,70 MB

 

Maria Poprzęcka, Sztuka serio >
Anda Rottenberg, Ku czemu wszystko ciąży? >
Andrzej Szczepaniak, 283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5 >Artyści z kolekcji Galerii Starmach / Artists from the Starmach Gallery Collection:

Mirosław Bałka
Jerzy Bereś
Markek Chlanda
Tomasz Ciecierski
Stanisław Dróżdż
Julian Jończyk
Tadeusz Kantor
Edward Krasiński
Andrzej Pawłowski
Teresa Rudowicz
Mikołaj Smoczyński
Andrzej Szewczyk
Grzegorz Sztwiertnia

 

 

Współpraca:
Cooperation:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu / Project's partner